• Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Se Elsäkerhetsverkets information på webben www.elsakerhetsverket.se Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

 • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

 • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

 • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar och gård.

 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå i portuppgången innan du sätter igång. Du bör ange under hur lång tid t.ex. mellan vilka datum det störande arbetet ska pågå. Ombyggnadsarbetet skall utföras vardagar 09:00 – 17: 00 och får inte utföras på kvällar eller nätter.

 • Tänk också på att hantverkarna inte får parkera sina bilar på gårdarna. Endast transporter till och från porten får förekomma. 

 

När du renoverar

Allmänt

Du är som bostadsrättshavare skyldig att vårda och underhålla din lägenhet. Om du är händig kan du göra mycket själv, t ex att efter egen smak tapetsera och måla väggar. I annat fall bör du anlita hantverkare och kanske utnyttja möjligheten till s k ROT-avdrag. 

Det finns dock mycket som du inte bör eller får ge dig på. Styrelsen har därför ställt samman en lathund över de regler som gäller rörande renoveringar och ombyggnader av lägenhet.

Regler för ändring i lägenhet

Kommun och styrelse måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du, enligt plan- och bygglagen, göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringen.

• Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta

 • Du kan kontakta vår förvaltare innan ombyggnaden för råd.
 • Blankett för godkännade av renovering finns att hämta här.
 • Läs noga igenom blanketten och bifoga nödvändiga intyg.
 • Styrelsen sammanträder ca var fjärde vecka. 
 • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
 • Föreningen kommer också fr o m april 2019, att ersätta vissa kostnader för vissa åtgärder vid badrumsrenovering som rör installation av ny golvbrunn, slits och rörkrök. Men det krävs att medlemmen kommer in med beskrivning av vad som gjorts, inkl. bilder före och efter samt kopia av faktura och intyg om att renoveringen utförts av personer med vederbörlig kompetens inom området (se också ovan). En maximal ersättning på 12.000 SEK utgår om både ny golvbrunn, slits och rörkrök åtgärdats. Kontakta styrelsen för mer information.  En renovering som innebär väsentliga förändringar, skall också ha godkänts innan arbetet ingångsätts, se vidare ovan.